Scioban du Domaine Tseyang

"Scioban du Domaine Tseyang"
Male
British Shorthair
BLACK GOLDEN SHADED
REPRODUCTEUR
16.08.2021
 British Shorthair Black Golden Shaded
Brit Vivid Emmanuel (Sasha)